Prospekt   Forord   Vitenskapelig indeks   Norsk indeks   Etterord og takk 

Litteraturliste  Ordforklaringer   Hjem


Frank Emil Moen & Erling Svensen
DYRELIV I HAVET
- Håndbok i Norsk Marin Fauna - 
544 sider                      KOM forlag                   ~1000 bilder
 

Ordforklaringer

Vitenskapelige termer er forklart innledningsvis i hvert kapittel og er uthevet. Under følger en liste over ord som opptrer ofte, eller ikke er forklart i teksten 

Abdomen - hale, bakpart 
amøboid - beveger seg som en amøbe 
anoksis - oksygenfritt 
artskompleks - brukt om flere arter i samme slekt hvor grensene mellom artene er uklare 

Basal - i grunnplanet 
basis - ved grunnen 
biodiversitet - artsmangfold 
biotop - leveområdet til et plante- og dyresamfunn 
brakkvann - vann som består av en blanding av ferskvann og saltvann, lav saltholdighet 
byssustråder - festetråder som bidrar til å feste en musling til underlaget 

Celleorganell - enhet i cellen 
cellulose - karbohydrat (polysakkarid bestående av lange kjeder med glukose), i celleveggen hos planteceller 
cephalon - hodeparti 
cephalothorax - sammenvokst hode- og brystparti hos krepsdyr 
cilier - små hår 
Coriolus effekten - vannets avbøyning som følge av jordrotasjonen 

Dekompositør - nedbryter 
detritus - organisk strøfall 
diffusjon - passiv transport av et stoff fra "høy" til "lav" konsentrasjon av stoffet 
dorsal - på ryggsiden 

Ekskresjon - utskillelse 
eksponeres - bli utsatt for 
eksponert - f.eks. strømeksponert; utsatt for mye strøm 
ekstracellulær fordøyelse - nedbrytning av næringen "utenfor" kroppen 
ektoderm - ytre cellelag 
ektoparasitt - utvendig parasitt 
elliptisk - ikke helt, men nær sirkelrund (eks. planetenes bane rundt jorda) 
embryo - foster 
entoderm - indre cellelag 
enzym - protein som får en kjemisk reaksjon til å gå raskere 
epifauna - dyr som vokser på et fast underlag 
epifytt - plante/alge som lever på annen plante/alge uten å hente næring fra den 
epitoke-stadium - en kjønnsmoden mangebørsteorm utvikler åreformete svømmeredskap på bakerste del av kroppen 

Feromoner - luktstoffer 
filterspiser - organisme som henter partikulære næringsemner fra vannet eller sedimentet 
flimmerhår - små hår 
fotopositiv - tiltrekkes lys, motsatt fotonegativ 
fysiologi - læren om organismenes og organenes funksjon 

Gameter - kjønnsprodukter, spermier/egg 
generasjonsveksling - det at forplantningsmåten varierer hos forskjellige generasjoner av samme art 
genetikk - læren om gener og deres virkemåte 
globulær - kuleformet 
gonade - kjønnskjertel 

Habitat - en arts leveområde 
habitus - en arts karakteristiske ytre 
hapter - festeorganet til tare 
hermafroditt - tvekjønna 
holoplankton - lever som plankton hele livet, i motsetning til meroplankton 
homogen - ensartet 
horisontal - vannrett 

Infauna - dyr som lever i sedimentet 
invertebrater - vivelløse dyr 
irregulær - uregelmessig 

Juvenil - ung, ikke utvokst 

Klon - genetisk identiske individer 
kloroplast - enhet (organell) i en plantecelle der fotosyntesen skjer 
kommensalisme - samliv mellom to arter der den ene har fordel av det uten at den andre tar skade 
konkav - buer innover 
konsentrisk - som har felles sentrum 
konveks - buer utover 
kosmopolitt - forekommer i alle verdenshav 
kromatoforer - fargekorn 
kultivering - foredling 
kutikula - ytre hudlag 

Lacerasjon - avsnøring av deler av en organisme, hvor delen vokser opp til et nytt individ 
Lamarckismen - Jean Baptiste Lamarck (1744 - 1829) hevdet at det har funnet sted en utvikling, men at denne var en følge av individenes iboende trang til å endre seg til det bedre 
 

lateral - på kroppssiden
limnisk - tilhører ferskvann 
littoralbasseng - fjærepytter 

Medusastadium - nesledyras planktoniske manetstadium 
meroplankton - lever en kortere periode som plankton før larven opptar det voksne levevis, i motsetning til holoplankton 
metamorfose - forvandling 
morfologi - formlære 
mutualisme - samliv mellom to arter der begge har nytte av  det 

Operculum - lokk som dekker inngangen til et sneglehus eller røret til en mangebørsteorm 
organisk - i denne sammenheng; - som stammer fra noe levende 
osculum - utstrømningsåpning for vann hos svamp 
ovipar - organisme som legger egg 
ovovivipar - egg utvikles og klekkes inne i mordyret 

Parasitt - art som utnytter en annen art med negativ følge for verten 
partenogenese - formering fra en ubefruktet eggcelle 
pelagisk - fritt i vannet 
pigmentflekker - fargeflekker 
plankton - organismer som driver fritt i vannet, begrenset egenbevegelse 
planulalarve - ciliekledte nesledyrlarver med piskehale 
polyppstadium - fastsittende stadium hos nesledyr 
predator - bytteeter 
proboscis - "snabel" hos havedderkopper, og utkrengbart ledd hos mangebørsteormer 
prokaryot - organisme uten cellekjerne, bakterie 
protandrisk hermafroditt - skifter kjønn fra hann til hunn 
påvekstfauna - dyr som vokser på en annen organisme 

Radial - stråleformet, angår en radius; i radiens retning 
radiær - stråleformet, som stråler ut fra et punkt 
regenerasjon - nydanning 
regenerert - nydannet 
reproduskjonspotensiale - forplantningsmulighet 
respirasjon - ånding, opptak av oksygen og avgivelse av karbondioksid 
respirasjonsorgan - organ som driver respirasjon, gjeller, lunger og trakéer 
retraktil - sammentrekkbar 
rostrum - pannetorn som stikker frem mellom øynene hos mange krepsdyr, særlig reker 
ROV - Remote Operated Vehicle, fjernstyrt undervannsfarkost 

Saltholdighet - angir mengde salter løst i vannet, måles i promille 
sediment - avsetting, eks. bunnsediment i form av sand 
segmentert - leddelt 
sekundærinfeksjon - infeksjon som skyldes redusert svekket immunforsvar grunnet en første (primær) infeksjon 
sirkumpolar - finnes rundt hele polen 
skulptur - her overflate 
solitær - enkel, motsatt av koloni 
statocyst - likevektsorgan 
statolitt - kalklegeme i likevektsorganet 
strømeksponert - utsatt for mye strøm 
substrat - underlag 
særkjønnet - art som har to ulike kjønn 

Taksa - gruppe, i systematikk 
tarebeltet - i det dybdeområde hvor stortare (Laminaria hyperborea) dominerer 
terminal - i enden 
terrestrisk - på landjorda 
thorax - brystparti 
trekantskrape - innretning som brukes av marinbiologer for å samle inn hardbunnsfauna 
trochophora-larve - flimmerkledt larve hos enkelte bløtdyr og mangebørsteormer 
typeindivid - originalt oppbevart individ som brukes som utgangspunkt for artsbeskrivelse 

Umbilicus - åpning til en kanal (hulrom) som dannes hos enkelte snegler 
umbo - samme som umbilicus, men brukes også om den eldste delen av skallet til en musling 
undulert - knudret 
utrogn - rogn som er gytt (befruktet) og er festet til svømmeføttene (pleopodene) under halen til et krepsdyr 

Veligerlarve - skallbærende bløtdyrlarve 
ventral - på buksiden 
vertikal - loddrett, brukes i steden for loddrett (i vann) 
vivipar - egg klekkes og larvene utvikles inn ei mordyret 

Zooid - enkeltindivid hos mosdyr og hos kolonidannende sjøpunger 
zoologer - dyreforsker 
zoologi - læren om dyr 

Økosystem - avgrenset naturområde som inkluderer dyre- og plantesamfunnet og deres omgivelser 
 

 
 
Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk